Czas do końca testu:
45:00 min

Test na świadectwo Radiooperatora

http://testylke.pl/

Z kilku podanych odpowiedzi do każdego pytania, proszę wybrać dokładnie jedną prawidłową odpowiedź. Aby zaliczyć test należy poprawnie odpowiedzieć na 75% pytań (jedna prawidłowa odpowiedź = 1 pkt.)

Powodzenia!

Czas testu: 45 minut


 1. Jaki wpływ na zasięg łączności w paśmie VHF ma wysokość lotu? [44]

  Wysokość lotu ma niewielki wpływ na zasięg łączności
  Wysokość lotu nie ma wpływu na zasięg łączności
  Wysokość lotu ma zasadniczy wpływ na zasięg łączności
 2. Jaką spełnia rolę w odbiorniku superheterodynowym mieszacz? [49]

  Zmienia sygnał w.cz. o częstotliwości odbieranej fali nośnej (fn) na stałą częstotliwość pośrednią (fp)
  Oddzielenie częstotliwości modulującej (fm) od częstotliwości fali nośnej (fn)
  Zmienia sygnał o częstotliwości pośredniej (fp) na częstotliwość odbieranej fali nośnej (fn)
 3. Jaką rolę w odbiorniku radiotelefonicznym spełnia antena? [47]

  Antena odbiorcza służy do zamiany docierających do niej sygnałów w postaci pola magnetycznego wypromieniowanego przez nadajnik w napięcie elektryczne
  Antena odbiorcza służy do zamiany docierających do niej sygnałów w postaci zmian natężenia pola elektromagnetycznego wypromieniowanego przez nadajnik w napięcie elektryczne
  Antena odbiorcza służy do zamiany docierających do niej sygnałów w postaci pola elektrycznego w napięcie elektryczne
 4. Jak jest określany rodzaj emisji w lotniczym paśmie VHF? [13]

  A3E
  H3E
  A3F
 5. Jakie zjawisko jest wykorzystywane w dalekosiężnej łączności w paśmie HF? [43]

  Minimalne tłumienie fali przyziemnej
  Odbicie fali przestrzennej od jonosfery
  Odbicie fali przestrzennej od troposfery
 6. Do czego służy w nadajniku generator w.cz.? [34]

  Do nałożenia na sygnał fali nośnej sygnału modulującego
  Do wytwarzania drgań elektrycznych o częstotliwości fali nośnej nadajnika
  Do wytwarzania drgań elektrycznych małej częstotliwości niezbędnych do modulacji fali nośnej
 7. Jakie jest, według przepisów ICAO, dopuszczalne prawdopodobieństwo utraty lotniczej łączności radiowej? [31]

  P utraty <= 10^-6
  P utraty <= 10^-5
  P utraty <= 10^-3
 8. W lotnictwie w radiotelefonii stosuje się anteny: [61]

  Wspólne dla toru nadawczego i odbiorczego
  Dowolne
  Oddzielne dla odbioru i nadawania
 9. Do czego służy stopień modulujący w nadajniku radiotelefonicznym? [37]

  Do wzmocnienia zmodulowanej fali nośnej w celu uzyskania odpowiedniego poziomu modulacji
  Do nałożenia na falę nośną sygnału wielkiej częstotliwości odzwierciadlającego informacje, którą fala nośna ma przenieść do odbiornika
  Do nałożenia na falę nośną sygnału małej częstotliwości odzwierciadlającego informacje, którą fala nośna ma przenieść do odbiornika.
 10. 1 mV (miliwolt) to: [7]

  10^-9 V
  10^-6 V
  10^-3 V