Czas do końca testu:
45:00 min

Test na świadectwo Radiooperatora

http://testylke.pl/

Z kilku podanych odpowiedzi do każdego pytania, proszę wybrać dokładnie jedną prawidłową odpowiedź. Aby zaliczyć test należy poprawnie odpowiedzieć na 75% pytań (jedna prawidłowa odpowiedź = 1 pkt.)

Powodzenia!

Czas testu: 45 minut


 1. Radiolokalizację lotniczą stosujemy w celu: [33]

  kontroli obszaru powietrznego oraz do kontroli i obsługi ruchu lotniczego
  zwiększenia bezpieczeństwa lotu podczas burzy z piorunami
  sprawdzania umiejętności pilotów
 2. W jakiej służbie radiokomunikacyjnej pracują radiostacje pokładowe? [21]

  w służbie telefonii komórkowej
  w służbie radiotelefonicznej
  w służbie ruchomej lotniczej i służbie ruchomej lotniczej satelitarnej
 3. Czy Regulamin Radiokomunikacyjny jest dokumentem prawnym obowiązującym wPolsce? [8]

  nie, bo nie zostało jeszcze wydane odpowiednie rozporządzenie Rady Ministrów
  tak, bo Konstytucja i Konwencja ITU zostały ratyfikowane przez Prezydenta RP, są opublikowane w Dzienniku Ustaw i mają moc traktatu międzynarodowego
  tak, bo jest wprowadzony ustawą sejmową
 4. Najważniejszą częścią Regulaminu Radiokomunikacyjnego jest: [11]

  procedury prowadzenia łączności radiowej dla wszystkich radiostacji
  zbiór map zasięgów radiostacji lotniczych
  Tablica Przeznaczeń Częstotliwości, która dokładnie określa podział całego widma fal radiowych dla wszystkich służb radiokomunikacyjnych i dla innych potrzeb
 5. Czy przeznaczenie zakresów częstotliwości zostało ujednolicone dla całego świata? [12]

  nie - świat został podzielony na 3 Regiony, między którymi są różnice w przeznaczeniach częstotliwości dla różnych zastosowań
  nie, każdy kraj może przeznaczać i wykorzystywać częstotliwości według własnych potrzeb
  tak, przeznaczenie zakresów częstotliwości jest ujednolicone dla wszystkich służb radiokomunikacyjnych
 6. Czy może być kilku użytkowników tego samego zakresu częstotliwości? [17]

  tak, niektóre zakresy częstotliwości są współużytkowane nawet przez 4–6 służb
  nie, każdy użytkownik ma własny zakres częstotliwości
  tak, ale lotnictwo i marynarka mają wspólny zakres częstotliwości
 7. Czym są spowodowane ograniczenia czasowe w używaniu radiostacji pokładowych? [29]

  rozproszeniem uwagi pilota statku powietrznego
  nadmiernym zużywaniem się baterii zasilającej radiostację pokładową
  koniecznością jak najkrótszego zajmowania kanału radiowego i natychmiastowego jego zwolnienia dla statku powietrznego znajdującego się w niebezpieczeństwie
 8. Radiowe urządzenia nawigacyjne są stosowane: [31]

  obowiązkowo na wszystkich statkach powietrznych
  na pokładach samolotów pasażerskich, transportowych, śmigłowców
  tylko na statkach powietrznych o rozpiętości skrzydeł ponad 50 m
 9. Kto wydaje Regulamin Radiokomunikacyjny? [1]

  Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego (ICAO)
  Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ITU)
  Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE)
 10. Co reguluje Regulamin Radiokomunikacyjny? [9]

  procedury dotyczące wydawania zezwoleń na używanie radiostacji
  przepisy cywilnego ruchu lotniczego i morskiego
  prawidłowe i bezkonfliktowe wykorzystywanie całego widma częstotliwości radiowych przez wszystkich użytkowników