Czas do końca testu:
45:00 min

Test na świadectwo Radiooperatora

http://testylke.pl/

Z kilku podanych odpowiedzi do każdego pytania, proszę wybrać dokładnie jedną prawidłową odpowiedź. Aby zaliczyć test należy poprawnie odpowiedzieć na 75% pytań (jedna prawidłowa odpowiedź = 1 pkt.)

Powodzenia!

Czas testu: 45 minut


 1. Jakie urządzenia są stosowane w radiolokalizacji lotniczej? [34]

  różne radiowe urządzenia nadawczo – odbiorcze
  radiowe urządzenia, które zmieszczą się na pokładzie samolotu
  urządzenia radarowe (radary pierwotne i wtórne) z obrotowymi antenami
 2. Czy Regulamin Radiokomunikacyjny jest dokumentem prawnym obowiązującym wPolsce? [8]

  nie, bo nie zostało jeszcze wydane odpowiednie rozporządzenie Rady Ministrów
  tak, bo jest wprowadzony ustawą sejmową
  tak, bo Konstytucja i Konwencja ITU zostały ratyfikowane przez Prezydenta RP, są opublikowane w Dzienniku Ustaw i mają moc traktatu międzynarodowego
 3. Czym są spowodowane ograniczenia czasowe w używaniu radiostacji pokładowych? [29]

  nadmiernym zużywaniem się baterii zasilającej radiostację pokładową
  koniecznością jak najkrótszego zajmowania kanału radiowego i natychmiastowego jego zwolnienia dla statku powietrznego znajdującego się w niebezpieczeństwie
  rozproszeniem uwagi pilota statku powietrznego
 4. Radiolokalizację lotniczą stosujemy w celu: [33]

  kontroli obszaru powietrznego oraz do kontroli i obsługi ruchu lotniczego
  zwiększenia bezpieczeństwa lotu podczas burzy z piorunami
  sprawdzania umiejętności pilotów
 5. Częstotliwości przeznaczone dla służby ruchomej lotniczej (OR) i służby ruchomej lotniczej satelitarnej (OR), są zarezerwowane dla statków powietrznych: [25]

  rządowych
  poruszających się głównie poza cywilnymi korytarzami powietrznymi
  poruszających się w cywilnych korytarzach powietrznych
 6. W którym radiokomunikacyjnym Regionie świata znajduje się Polska? [13]

  w Regionie 3 razem z całą Europą
  w Regionie 2 razem z krajami Unii Europejskiej
  w Regionie 1, razem z całą Europą, Afryką i niektórymi krajami Azji
 7. Podstawowy zakres częstotliwości dla radiostacji pokładowych to: [37]

  108–118 MHz
  dla łączności powietrze – ziemia podstawowy zakres: 118–137 MHz, dla łączności satelitarnej: 1545–1555 MHz i 1646,5–1656,5 MHz
  410–420 MHz / 420–430 MHz
 8. Co reguluje Regulamin Radiokomunikacyjny? [9]

  prawidłowe i bezkonfliktowe wykorzystywanie całego widma częstotliwości radiowych przez wszystkich użytkowników
  procedury dotyczące wydawania zezwoleń na używanie radiostacji
  przepisy cywilnego ruchu lotniczego i morskiego
 9. Czy w Europie jest określone jednolite przeznaczenie zakresów częstotliwości? [15]

  tak, ale tylko dla krajów Unii Europejskiej
  nie, każdy kraj przeznacza i wykorzystuje częstotliwości według własnych potrzeb
  tak - w europejskiej tablicy przeznaczeń częstotliwości zwanej Wspólnym Europejskim Przeznaczeniem (ECA)
 10. Jakie są ograniczenia w używaniu radiostacji pokładowych? [28]

  zabronione są rozmowy po zachodzie słońca
  zabronione jest prowadzenie rozmów na tematy osobiste, prywatne, reklamowe, handlowe (za wyjątkiem lotnictwa zawodowego)
  zabronione są rozmowy z pilotami innych statków powietrznych