Czas do końca testu:
45:00 min

Test na świadectwo Radiooperatora

http://testylke.pl/

Z kilku podanych odpowiedzi do każdego pytania, proszę wybrać dokładnie jedną prawidłową odpowiedź. Aby zaliczyć test należy poprawnie odpowiedzieć na 75% pytań (jedna prawidłowa odpowiedź = 1 pkt.)

Powodzenia!

Czas testu: 45 minut


 1. Częstotliwości przeznaczone dla służby ruchomej lotniczej (OR) i służby ruchomej lotniczej satelitarnej (OR), są zarezerwowane dla statków powietrznych: [25]

  poruszających się głównie poza cywilnymi korytarzami powietrznymi
  poruszających się w cywilnych korytarzach powietrznych
  rządowych
 2. Jakie są ograniczenia w używaniu radiostacji pokładowych? [28]

  zabronione są rozmowy po zachodzie słońca
  zabronione jest prowadzenie rozmów na tematy osobiste, prywatne, reklamowe, handlowe (za wyjątkiem lotnictwa zawodowego)
  zabronione są rozmowy z pilotami innych statków powietrznych
 3. Na czym polega stosowanie radiokomunikacyjnej służby nawigacji lotniczej? [30]

  umożliwia loty statku powietrznego po zachodzie słońca
  zastępuje pilotowi mapę trasy lotu
  dostarcza pilotom różnych informacji nawigacyjnych emitowanych przez tzw. radiolatarnie lotnicze, co poprawia bezpieczeństwo lotów
 4. Kto ustala treść i zmiany Regulaminu Radiokomunikacyjnego? [3]

  Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego (ICAO)
  kraje uczestniczące w Światowych Konferencjach Radiokomunikacyjnych (WRC)
  Urząd Komunikacji Elektronicznej
 5. Radiostacje pokładowe służą do: [26]

  wyłącznych połączeń z kontrolerami ruchu lotniczego
  wyłącznych połączeń z innymi statkami powietrznymi
  prowadzenia łączności radiowej przez pilotów z kierownikami lotów, dyspozytorami i zawiadowcami lotnisk, pracownikami wież kontrolnych i innymi pilotami.
 6. Radiowe urządzenia nawigacyjne są stosowane: [31]

  na pokładach samolotów pasażerskich, transportowych, śmigłowców
  tylko na statkach powietrznych o rozpiętości skrzydeł ponad 50 m
  obowiązkowo na wszystkich statkach powietrznych
 7. Czy może być kilku użytkowników tego samego zakresu częstotliwości? [17]

  tak, niektóre zakresy częstotliwości są współużytkowane nawet przez 4–6 służb
  nie, każdy użytkownik ma własny zakres częstotliwości
  tak, ale lotnictwo i marynarka mają wspólny zakres częstotliwości
 8. Kto wydaje Regulamin Radiokomunikacyjny? [1]

  Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ITU)
  Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE)
  Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego (ICAO)
 9. Najważniejszą częścią Regulaminu Radiokomunikacyjnego jest: [11]

  procedury prowadzenia łączności radiowej dla wszystkich radiostacji
  Tablica Przeznaczeń Częstotliwości, która dokładnie określa podział całego widma fal radiowych dla wszystkich służb radiokomunikacyjnych i dla innych potrzeb
  zbiór map zasięgów radiostacji lotniczych
 10. Czy Regulamin Radiokomunikacyjny jest dokumentem prawnym obowiązującym wPolsce? [8]

  tak, bo jest wprowadzony ustawą sejmową
  nie, bo nie zostało jeszcze wydane odpowiednie rozporządzenie Rady Ministrów
  tak, bo Konstytucja i Konwencja ITU zostały ratyfikowane przez Prezydenta RP, są opublikowane w Dzienniku Ustaw i mają moc traktatu międzynarodowego