Czas do końca testu:
45:00 min

Test na świadectwo Radiooperatora

http://testylke.pl/

Z kilku podanych odpowiedzi do każdego pytania, proszę wybrać dokładnie jedną prawidłową odpowiedź. Aby zaliczyć test należy poprawnie odpowiedzieć na 75% pytań (jedna prawidłowa odpowiedź = 1 pkt.)

Powodzenia!

Czas testu: 45 minut


 1. Jak często modyfikowany jest Regulamin Radiokomunikacyjny ? [4]

  co 5 lat
  w zależności od potrzeb
  praktycznie po każdej Światowej Konferencji Radiokomunikacyjnej (co 3-4 lata)
 2. Kto wydaje Regulamin Radiokomunikacyjny? [1]

  Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE)
  Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego (ICAO)
  Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ITU)
 3. Podstawowy zakres częstotliwości dla radiostacji pokładowych to: [37]

  410–420 MHz / 420–430 MHz
  108–118 MHz
  dla łączności powietrze – ziemia podstawowy zakres: 118–137 MHz, dla łączności satelitarnej: 1545–1555 MHz i 1646,5–1656,5 MHz
 4. Częstotliwości ratownicze dla statków powietrznych lecących nad morzem to: [40]

  450–460 MHz / 460–470 MHz
  500 kHz, 2182 kHz, 156,3 MHz, 156,8 MHz
  380–385 MHz / 390–399 MHz
 5. Czy przeznaczenie zakresów częstotliwości jest prawnie regulowane w poszczególnych krajach? [16]

  tak, ale w uzgodnieniu z krajami sąsiednimi
  tak - wiele administracji łączności na świecie wydaje własne krajowe tablice przeznaczeń częstotliwości oparte o tablicę zawartą w Regulaminie Radiokomunikacyjnym
  nie ma takiej potrzeby, każdy kraj musi stosować się do przepisów Regulaminu Radiokomunikacyjnego
 6. Jakie są ograniczenia w używaniu radiostacji pokładowych? [28]

  zabronione są rozmowy z pilotami innych statków powietrznych
  zabronione jest prowadzenie rozmów na tematy osobiste, prywatne, reklamowe, handlowe (za wyjątkiem lotnictwa zawodowego)
  zabronione są rozmowy po zachodzie słońca
 7. Czy są wspólne częstotliwości dla radiokomunikacji lotniczej i morskiej? [36]

  tak, ale są to częstotliwości przeznaczone dla celów ratowniczych, ostrzegawczych, alarmowych, wywoławczych i identyfikacyjnych
  tak, ale tylko dla lotnictwa pasażerskiego i żeglugi pasażerskiej
  nie, bo te służby mogą sobie wtedy wzajemnie zakłócać łączność
 8. Jakie urządzenia są stosowane w radiolokalizacji lotniczej? [34]

  różne radiowe urządzenia nadawczo – odbiorcze
  urządzenia radarowe (radary pierwotne i wtórne) z obrotowymi antenami
  radiowe urządzenia, które zmieszczą się na pokładzie samolotu
 9. Czym są spowodowane ograniczenia czasowe w używaniu radiostacji pokładowych? [29]

  nadmiernym zużywaniem się baterii zasilającej radiostację pokładową
  koniecznością jak najkrótszego zajmowania kanału radiowego i natychmiastowego jego zwolnienia dla statku powietrznego znajdującego się w niebezpieczeństwie
  rozproszeniem uwagi pilota statku powietrznego
 10. Ile służb radiokomunikacyjnych jest opisanych w Regulaminie Radiokomunikacyjnym? [18]

  ponad 40 służb radiokomunikacyjnych oraz innych użytkowników widma fal radiowych (np. dla celów przemysłowych, naukowych i medycznych)
  w Europie jest kilkanaście służb radiokomunikacyjnych
  tylko 3 służby – lądowa, lotnicza i morska