Czas do końca testu:
45:00 min

Test na świadectwo Radiooperatora

http://testylke.pl/

Z kilku podanych odpowiedzi do każdego pytania, proszę wybrać dokładnie jedną prawidłową odpowiedź. Aby zaliczyć test należy poprawnie odpowiedzieć na 75% pytań (jedna prawidłowa odpowiedź = 1 pkt.)

Powodzenia!

Czas testu: 45 minut


 1. Jaka jest podstawowa reguła nawiązywania łączności radiowej? [18]

  praca na umówionej częstotliwości radiowej
  odpowiedź na każde wywołanie stacji lotniczej
  prowadzenie stałego nasłuchu na określonych częstotliwościach lotniczych
 2. W jakim paśmie częstotliwości VHF nawiązuje się łączność radiotelefoniczną? [13]

  118,975 MHz do 135,00 MHz
  118,00 MHz do 136,975 MHz
  118,00 MHz do 136,00 MHz
 3. Kiedy następuje zmiana częstotliwości radiowej podczas lotu? [48]

  na polecenie operatora stacji naziemnej
  na polecenie operatora stacji naziemnej lub zgodnie z procedurą opublikowana w dokumentacji lotniczej i zatwierdzona przez władzę lotniczą
  na granicy zasięgu radiowego dla danej trasy
 4. Kto decyduje o kolejności nadawania, gdy jednocześnie zgłosi się wiele stacji pokładowych? [20]

  operator stacji naziemnej (kontroler ruchu lotniczego)
  pilot
  regulamin radiowy danej stacji lotniczej
 5. Jaka jest reguła tworzenia znaku wywoławczego naziemnej stacji lotniczej? [33]

  znak zawiera nazwę funkcji operatora
  znak zawiera lokalizację stacji lotniczej i nazwę służby
  znak zawiera nazwę służby np. wieża
 6. W jakiej sytuacji dopuszcza się przerwanie prowadzonej innej korespondencji? [28]

  za zgodą operatora stacji naziemnej
  nie ma takiej sytuacji
  w niebezpieczeństwie i sytuacjach naglących
 7. Podaj przykład lotniczej służby rozgłaszania. [3]

  radiostacja lotniskowa w aeroklubie
  ATIS, VOLMET
  beacon lotniskowy
 8. Czym jest lotnicza stacja pokładowa? [6]

  radionamiernik zabudowany w samolocie
  dodatkowym urządzeniem łączności w awionetce
  radiostacja na pokładzie statku powietrznego
 9. Kiedy stosowana jest procedura pośredniczenia w nawiązywaniu łączności? [47]

  na prośbę operatora stacji naziemnej
  nie wolno pośredniczyć w nawiązywaniu łączności
  na prośbę operatora stacji naziemnej, na prośbę pilota lub z własnej inicjatywy, gdy pośredniczący ma ustaloną łączność ze stacją naziemną i stacją pokładową
 10. Co z treści odebranej korespondencji od stacji naziemnej pilot powinien powtórzyć? [44]

  całą treść odebranej transmisji z wyjątkiem informacji meteorologicznych.
  tylko ważne zdaniem pilota parametry lotu
  wszystkie nakazy i zakazy