Czas do końca testu:
45:00 min

Test na świadectwo Radiooperatora

http://testylke.pl/

Z kilku podanych odpowiedzi do każdego pytania, proszę wybrać dokładnie jedną prawidłową odpowiedź. Aby zaliczyć test należy poprawnie odpowiedzieć na 75% pytań (jedna prawidłowa odpowiedź = 1 pkt.)

Powodzenia!

Czas testu: 45 minut


 1. Co z treści odebranej korespondencji od stacji naziemnej pilot powinien powtórzyć? [44]

  tylko ważne zdaniem pilota parametry lotu
  całą treść odebranej transmisji z wyjątkiem informacji meteorologicznych.
  wszystkie nakazy i zakazy
 2. Na jakiej częstotliwości radiowej należy prowadzić korespondencję w niebezpieczeństwie? [52]

  na dowolnej częstotliwości lotniczej
  na 121,500 MHz lub 123,100 MHz
  na ostatnio używanej częstotliwości lub 121,500 MHz
 3. Podaj różnicę pomiędzy częstotliwością główną i zapasową? [12]

  nie ma różnic
  główna ma pierwszeństwo w użytkowaniu nad zapasową
  główna jest pierwszorzędna, a zapasowa drugorzędna
 4. W jakim celu przeprowadza się łączność sprawdzającą przed lotem? [40]

  wynika to z listy kontrolnej załogi statku powietrznego
  nie ma takiego wymogu
  dla upewnienia się, że radiostacja jest sprawna i gotowa do pracy
 5. Jakich częstotliwości radiowych należy używać w niebezpieczeństwie? [29]

  123,100 MHz, 121,500 MHz, 500 kHz
  tylko 121,500 MHz
  aktualnie używanej, a jeśli niemożliwe to 121,500 MHz, 123,100 MHz
 6. Podaj kolejność pierwszeństwa w korespondencji lotniczej. [23]

  niebezpieczeństwo, ponaglenie, radionamierzanie, bezpieczeństwo lotu, meteo, regularność lotów
  niebezpieczeństwo, ponaglenie, loty normalne, ATIS
  niebezpieczeństwo, loty normalne, handling
 7. Jakie powinno być postępowanie załogi przy chwilowej utracie łączności, które nie jest spowodowane awarią radiostacji pokładowej? [49]

  próbować nawiązać łączność w odstępach 5-cio minutowych
  próbować nawiązać łączność na częstotliwości zapasowej lub innej odpowiedniej dla danej trasy lub skorzystać z pośrednictwa innych stacji
  czekać na ponowne wywołanie przez stację naziemną
 8. Kiedy stosowana jest procedura pośredniczenia w nawiązywaniu łączności? [47]

  nie wolno pośredniczyć w nawiązywaniu łączności
  na prośbę operatora stacji naziemnej
  na prośbę operatora stacji naziemnej, na prośbę pilota lub z własnej inicjatywy, gdy pośredniczący ma ustaloną łączność ze stacją naziemną i stacją pokładową
 9. Co to jest nadawanie „na ślepo”? [50]

  nadawanie na zestawie różnych częstotliwości radiowych
  nadawanie podczas uszkodzenia odbiornika, braku zasięgu lub braku potwierdzenia transmisji z innych powodów
  nadawanie podczas lotu według przyrządów
 10. Czym jest lotnicza stacja pokładowa? [6]

  dodatkowym urządzeniem łączności w awionetce
  radiostacja na pokładzie statku powietrznego
  radionamiernik zabudowany w samolocie